Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

Pamiętaj!

do 5 każdego m-ca należy dokonać wpłaty:

 • składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

do 7 każdego m-ca należy dokonać wpłaty:

 • podatku dochodowego w formie karty podatkowej
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop
 • zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazać informację CIT-7

do 10 każdego m-ca dokonujemy:

 • wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenia zgłoszenia INTRASTAT (przywóz, wywóz)

do 15 każdego m-ca dokonujemy:

 • wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych)
 • złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT-UE – do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeśli deklarację składamy w formie tradycyjnej
 • w przypadku spełnienia warunków wynikających z art. 100 ust. 4 ustawy o VAT informację podsumowującą VAT-UE  można składać za okresy kwartalne do 15-tego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy

do 20 każdego m-ca dokonujemy:

 • wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłaty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacanego miesięcznie

do 25 każdego m-ca dokonujemy:

 • wpłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12
 • wpłaty podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale
 • wpłaty podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7D – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale
 • wpłaty podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zh
 • wpłaty na PFRON
 • złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT-UE  – do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeśli deklarację składamy w formie elektronicznej
 • złożenia informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach/dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale