Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

Zatrudnienie pracowników

okres obowiązywania: od  1.01.2016 do  31.12.2016

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 850,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Koszty uzyskania przychodów w 2016 roku

Kosztami uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nazwano koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

W przypadku kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy określa się je na podstawie ilości zawartych umów o pracę oraz miejsca zamieszkania (w miejscu zamieszkania lub poza nim). Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, jakie można odliczyć w PIT 2015 wyglądają następująco:

Z jednego stosunku pracy 
– miesięcznie 111 zł 25 gr
– rocznie 1.335 zł
Z kilku stosunków pracy nie może przekroczyć rocznie 2.002 zł 05 gr

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających
– miesięcznie 139 zł 06 gr
– rocznie 1.668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających nie może przekroczyć rocznie 2.502 zł 56 gr

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów zawarte w tabeli powyżej są niższe niż wydatki na dojazdy do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, podatnicy mogą je odliczyć w zeznaniu rocznym PIT 2015 w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, które są udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.

Dodatkowo ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę zmniejszającą podatek, która w rozliczeniu PIT za 2015 rok wynosi:
– miesięcznie – 46 zł 33 gr
– rocznie 556 zł 02 gr

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

 

Czas pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 129 § 1) czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika.

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy:

– przemnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4);

– dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;

– odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

Źródło: www.wskazniki.gofin.pl, www.gazetaprawna.pl