Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

Okres obowiązywania: od  1.01.2016 do  31.12.2016

A. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wynosi – 1.850 zł.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia czyli 1 850,00 zł x 30% = 555,00 zł

 

A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:   3 210,60 zł

Stawka 9% – kwota składki zdrowotnej do wpłaty do ZUS – 288,95 zł

Stawka 7,75% do odliczenia od podatku – kwota 248,82 zł

A.3. Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).

B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 2 433,00 zł

 

B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:  3 210,60 zł

Stawka 9% – kwota składki zdrowotnej do wpłaty do ZUS – 288,95 zł

Stawka 7,75% do odliczenia od podatku – kwota 248,82 zł

 

Źródło: www.wskazniki.gofin.pl