Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

KSIĘGI HANDLOWE

Pełne księgi handlowe są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów prawnych takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki jawne, spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje oraz pozostałe, a także dla niektórych przedsiębiorstw osób fizycznych, które spełniają określone warunki lub decydują się na to dobrowolnie.

W zakres prowadzenia przez nas Ksiąg Handlowych wliczamy usługi rachunkowe takie jak:

 • sporządzenie planu kont i polityki rachunkowości
 • bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym oraz informację dodatkową
 • dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K na podstawie zapisów w rejestrach, sporządzanie deklaracji VAT-UE
 • kontrola rozliczeń z kontrahentami, datowanie rozrachunków, informowanie o rozrachunkach przeterminowanych i nierozliczonych
 • zamknięcie roku, uzgodnienie sald kont, sporządzenie rocznego rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowej

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest najczęściej wybierana przez małych przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcom prowadzącym Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oferujemy:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy PIT
 • roczne rozliczenie podatku, na podstawie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K na podstawie zapisów w rejestrach, sporządzanie deklaracji VAT-UE

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Przedsiębiorcy, których działalność ma ograniczony zakres oraz generuje niskie koszty uzyskania przychodów najczęściej wybierają ryczałt. W ramach ryczałtu przewidziane jest obniżenie stawek podatkowych w zamian za brak możliwości odliczania kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Przedsiębiorcom opodatkowanym w formie ryczałtu proponujemy następujące usługi rachunkowe:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • dokonanie rocznego rozliczenia podatku
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT

KARTA PODATKOWA

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wymienione przez ustawę w odpowiednim załączniku (jest to głównie działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa).

Ponadto trzeba spełnić jeszcze dodatkowe warunki, takie jak:

 • nie przekroczenie określonego limitu zatrudnienia pracowników najemnych
 • nie prowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • nie prowadzenie działalności w tym samym zakresie co małżonek podatnika