Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

KADRY

 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, angaże związane z przeszeregowaniami, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi itp.)
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym
 • ewidencja szkoleń BHP
 • prowadzenie akt osobowych
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, emerytur
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich elektronicznie do właściwych urzędów
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS
 • ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało)

PŁACE

 • obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wydruk list wynagrodzeń
 • obsługa bezosobowego funduszu płac – lista umów zlecenie i o dzieło
 • rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA, za pomocą programu PŁATNIK
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników
 • przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PIT4, PIT-8A, IFT-1R, PFRON
 • obsługą kontroli z PIP, ZUS, US oraz dostarczaniem w jej toku stosownych danych i udzielaniem wyjaśnień
 • prowadzenie pozostałych ewidencji pracowniczych
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń